R E G U L A M I N   W Y D  A R Z E N I A   W R Z E Ś N I Ó W K A – O T R Z Ę S I N Y   2 0 1 8

organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Płotach

w dniu 29 września 2018 r. na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach (Rega Areny)

 

 1. Organizatorem wydarzenia pn. Wrześniówka – Otrzęsiny 2018 (dalej zwanym: zabawą) jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach.
 2. Zabawa odbywa się w dniu 29 września 2018 r. od g. 17:00 do g. 20:30 na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach (w tym: 1/3 Sali Gimnastycznej, Hol Główny i Restauracja).
 3. Wszystkich uczestników zabawy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 4. Uczestnicy zabawy to dzieci i młodzież w wieku od 10 do 16 lat.
 5. Warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie legitymacji szkolnej (lub innego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia daty urodzenia uczestnika). Uczestnicy zabawy po przybyciu do obiektu zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na liście obecności (załącznik nr 1).
 6. Przyjmuje się, że udział dziecka w zabawie oznacza zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na jego udział.
 7. Zabrania się korzystania z pomieszczeń i miejsc niewyznaczonych do zabawy podczas jej trwania.
 8. Uczestnik, który opuści zabawę podczas jej trwania bez żadnego uzasadnienia lub w niezrozumiałych okolicznościach dla organizatora, nie może z powrotem dołączyć do zabawy, tym samym organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za takiego uczestnika.
 9. Uczestnikowi, którego zachowanie obraża lub krzywdzi innych, narusza mienie osobowe lub rzeczowe innych osób, narusza niniejszy regulamin, organizator może zakazać udziału w zabawie oraz powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
 10. Uczestnik, wobec którego zachodzi podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, organizator zabawy może zawiadomić rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
 11. Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności podczas trwania zabawy z tytułu indywidualnego ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. Uczestnik zabawy zobowiązany jest do zapoznania się również z regulaminami korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej oraz Sali Gimnastycznej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach i ich przestrzegania.
 13. Uczestnicy zabawy jak i ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach: www.hala.ploty.eu oraz w sekretariacie obiektu.
 14. Poprzez podpisanie się przez uczestnika zabawy na liście obecności (załącznik nr 1), uczestnik potwierdza znajomość tego regulaminu i zgadza się z jego zasadami, tym samym będzie go przestrzegać.

Regulamin Wydarzenia Wrześniówka-Otrzęsiny 2018