Regulamin Wycieczki do Poznania

W Dniu 13/10/2018 Organizowanej Przez MGOKiS Płoty

 

 1. Organizatorem jednodniowej wycieczki do Poznania jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach.
 2. Uczestnikami wycieczki mogą być dzieci i młodzież w wieku 10 – 16 lat z terenu Gminy Płoty. Maksymalna liczba uczestników wycieczki może sięgać 40 osób (załącznik 1).
 3. Udział uczestników w wycieczce wymaga pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych (załącznik nr 2), którzy powinni przed jego rozpoczęciem pokryć koszty związane z udziałem w niej ich dziecka. Zgody i kwoty za udział w wycieczce są pobierane jednocześnie i dokonuje się ich w terminie do 8 października 2018 r. w sekretariacie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach – Rega Arenie.
 4. Cena całkowita za udział uczestnika w wycieczce wynosi 80 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych) i obejmuje ona wstęp do atrakcji w Poznaniu.
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zobowiązany jest do zapewnienia właściwej opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdu. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczestników wyjazdu jest kierownik wycieczki oraz opiekunowie grupy. Opieka ma charakter ciągły do momentu zakończenia wycieczki.
 6. Uczestnicy wyjazdu zobowiązani są być ubezpieczonymi od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Miejscem zbiórki uczestników rozpoczynającej i kończącej wycieczkę jest parking Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach – Rega Areny.
 8. Zapisany uczestnik wycieczki nie może otrzymać zwrotu pieniędzy uiszczonych za wycieczkę po 8 października 2018 r. w razie rezygnacji z udziału lub innych przyczyn, które nie pozwolą na jego udział.
 9. Wycieczka odbywa się zgodnie z obowiązującym harmonogramem (załącznik nr 3).
 10. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest:
  1. zachowywać się w sposób zdyscyplinowany i kulturalny,
  2. stosować się do poleceń, zakazów i nakazów wydawanych przez opiekunów, przewodników lub kierownika wycieczki,
  3. przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachowywać ostrożność na ulicach i w innych miejscach (np. w autokarze, miejscu publicznym), w których może grozić jakiekolwiek niebezpieczeństwo,
  4. odnosić się kulturalnie do opiekunów, kolegów i innych osób.
 11. Uczestnikowi wycieczki, wobec którego zachodzi podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, organizator lub opiekunowie wycieczki mogą zakazać udziału w wyjeździe bez zwrotu pieniędzy za wyjazd oraz powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
 12. Rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą wszelką odpowiedzialność za wyrządzone szkody przez swoje dzieci podczas trwania całej wycieczki.
 13. Uczestnicy wycieczki zobowiązani są do posiadania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu uprawniającego do zniżki ceny biletu wstępu na stadion w Poznaniu. Bez odpowiedniego dokumentu istnieje ryzyko braku zgody przez właściciela Stadionu na wstęp uczestnika wycieczki.
 14. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się z powyższym regulaminem wycieczki i go przestrzegać. Regulamin jest dostępny w sekretariacie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach oraz na stronie: www.hala.ploty.eu .
 15. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobowe (w tym urazy, obrażenia i uszkodzenia ciała) i rzeczowe poniesione przez uczestników wycieczki, a także za ich skutki wynikające z braku znajomości regulaminów, przepisów, zasad i warunków oraz wynikające z ich nieprzestrzegania, ponadto wynikających z siły wyższej, wyłącznej winy uczestnika, działania lub zaniechania osoby trzeciej, za którą Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922) jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez Administratora danych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz nie są udostępniane innym odbiorcom. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia prawidłowo swoich usług i bezpieczeństwa uczestników.
 17. Pozostałe przepisy, zasady i warunki wyjazdu regulowane są przez:
  1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 stycznia 1997r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67 ze zm.),
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.).

Regulamin w wersji .doc