Klauzula Informacyjna dot. Przetwarzania Danych

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie
o ochronie danych – dalej „RODO”, opubl. w (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4 maja 2016 r.),
informujemy, że:
 Administratorem Pana(-i) danych osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu z siedzibą w Płotach (72-310), przy ulicy ul. Koszalińskiej 2A, z którym można
kontaktować się mailowo za pośrednictwem adresu: administracja@mgokis.ploty.pl.
 Inspektorem Ochrony Danych jest Sławomir Kozieł, z którym można kontaktować się
mailowo za pośrednictwem adresu: iod@ploty.pl we wszelkich sprawach z zakresu
realizacji obowiązku ochrony danych osobowych.
 Administrator danych osobowych przetwarza Pana(-i) dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie wyrażonej przez
Pana/Panią zgody.
 Pana(-i) dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji praw i obowiązków ustawowych Administratora danych osobowych,
b) realizacji umów,
c) niezbędnym do ochrony Pana(-i) żywotnych interesów lub innych interesów,
d) wykonywania zadań, realizowanych w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej, powierzonej Administratorowi, w szczególności
w zakresie:
Realizowane zadanie Podstawa prawna
Wychowanie, edukacja
i upowszechnianie kultury
Ustawa z dnia 25 października 1991 r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej (Dz.U. 2020 poz. 194)
e) w pozostałych przypadkach – wyłącznie na podstawie uprzednio udzielonej przez Pana
/Panią pisemnej zgody w zakresie i celu, wskazanym w tej zgodzie, w szczególności:
 prowadzenia edukacji kulturalnej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 rozwijania zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
 sprawowania mecenatu nad twórczością artystyczną, promocją twórców kultury
z terenu gminy,
 rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania kulturalnych potrzeb oraz zainteresowań
mieszkańców gminy,
 organizowania konkursów w różnych dziedzinach sztuki,
 organizowania kulturalnej rozrywki mieszkańcom gminy,
 prowadzenia działalności informacyjnej i oświatowo-wychowawczej.
 W związku z realizacją praw i obowiązków ustawowych Administratora danych
osobowych, Pana(-i) dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:
a) organy władzy publicznej praz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające
na zlecenie tych organów na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
b) inne podmioty, upoważnione do odbioru Pana(-i) danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,
2
c) podmioty, które przetwarzają Pana(-i) dane osobowe w imieniu Administratora na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych
(tzw. podmioty przetwarzające).
 Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celów
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym
przepisów archiwalnych.
 W związku z przetwarzaniem Pana(-i) danych osobowych przysługują Panu(-i)
następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) prawo do żądania sprostowania swoich danych osobowych w przypadku, gdy dane są niekompletne
lub niezgodne z rzeczywistością,
c) prawo do żądania usunięcia swoich danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w
przypadku, gdy:
– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
– osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne
prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego
przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega
administrator,
– dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego,
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy:
– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
– administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne
osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu
osoby, której dane dotyczą,
e) prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
– przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy oraz
– przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
f) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
h) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
na adres:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa
Infolinia: 606-950-000
 Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie, ujętym przepisami prawa, do których podania jest
Pan(-i) zobowiązany/zobowiązana, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych
będzie skutkowało odmową realizacji usług.
Podstawa prawna:
– art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE