DOSTĘPNOŚĆ

Deklaracja dostępności

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-12-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2017-12-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku spełniania wymagań oraz wyłączeń:

 • brak warstwy tekstowej w skanowanych dokumentach,
 • brak opisów alternatywnych grafik,
 • brak widocznego fokusu,
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2022.01.21 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Deklarację poddano przeglądowi dnia 2024.03.01.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • wersję kontrastową; .
 • możliwość zmiany rozmiaru tekstu; .
 • wyróżnienie odnośników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Szymańska ., mail: koordynator@dostepnosci.pl. Kontaktować można się także telefonicznie: 795-939-808. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba: Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach, ul. Koszalińska 2a, 72-310 Płoty
Miejsca parkingowe: przed budynkiem znajduje się parking, gdzie zostały wydzielone miejsca dla osób niepełnosprawnych.
Dostępność wejścia: wejście w pełni dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich, poręcze, szerokie drzwi.
Dostępność komunikacyjna budynku: budynek został dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ciągi komunikacyjne są wolne od barier architektonicznych. W budynku zamontowano windę, która umożliwia dostęp do pierwszego piętra. Obiekt posiada w pełni przystosowane toalety dla osób z niepełnosprawnością.
Dostosowania: na hali widowiskowej znajdują się balkony dla widzów, które dostosowane są do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Prawo wstępu z psem asystującym: do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Komunikacja osób niesłyszących lub słabo słyszących: brak dostosowania w tym zakresie.
– napisanie pisma lub złożenie wniosku i wysłanie na adres siedziby,
– wysłanie maila na adres: dyrektor@mgokis.ploty.pl

Wniosek o zapewnienie dostępności (WORD, 26KB)

Informacja o braku dostępności (WORD, 24KB)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (PDF, 126KB)

PLAN ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI W MGOKIS W PŁOTACH NA LATA 2023-2025 (PDF, 180KB)

Raport o stanie zapewnienia dostępności (PDF, 1,95 MB)

ETR_MGOKiS_PŁOTY (WORD, 2,32 MB)