REGA ARENA FUTSAL LIGA II – REGULAMIN ORAZ ZAPISY

 

REGULAMIN

„REGA ARENA FUTSAL LIGA II”

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem rozgrywek jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu – Hala Sportowo-Widowiskowa REGA ARENA.
 2. Drużyną nazywamy grupę osób w ilości minimum 5 osób, którzy zadeklarowali grę w określonym klubie reprezentowanym przez osobę odpowiedzialną za nią.
 3. Osobą odpowiedzialną za drużynę nazywamy osobę / wpisana w zgłoszeniu do rozgrywek jako Kapitan / której drużyna powierzyła następujące funkcje:
 4. a) prawo do zgłaszania i wycofywania drużyny z rozgrywek w formie pisemnej
 5. b) sprawy personalne (przyjęcie i zwolnienia z drużyny)
 6. c) dopilnowanie wszystkich formalności
 7. d) odpowiedzialność za zachowanie się drużyny w trakcie meczu i po jego zakończeniu
 8. e) zobowiązany jest do brania udziału w ewentualnych zebraniach przed sezonem organizowanych przez organizatorów oraz znajomości niniejszego regulaminu
 9. Prawo do nazwy zespołu posiada osoba, która przy zgłoszeniu drużyny oznaczona została jako kierownik drużyny, a w przypadku braku takiej osoby kapitan zespołu.
 10. Drużyna musi rozpocząć mecz w składzie minimum trzyosobowym (w meczu maksymalnie 12 graczy).
 11. Drużyna biorąca udział w rozgrywkach zobowiązana jest do gry w czasie meczu w jednolitych strojach /koszulki, znaczniki/ oraz w odpowiednim obuwiu sportowym.
 12. Rozgrywki będą prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami FUTSALU wydanymi i akceptowanymi przez PZPN. Zanim zaczną być składane uwagi do organizatorów i sędziów zawodnicy/kierownicy drużyn proszeni są o zapoznanie się z aktualnymi zasadami dostępnymi na stronie internetowej PZPN.
 13. Przed każdym meczem kierownik lub opiekun zespołu wypełnia protokół spotkania wpisując w nim CZYTELNIE imiona i nazwiska zawodników oraz numery zawodników występujących w spotkaniu. Jeżeli w drużynie występuje rodzeństwo to w protokole muszą się koniecznie znaleźć ich imiona. W przypadku nieczytelnego uzupełnienia protokołu bramki asysty nie zostaną dodane do indywidualnych statystyk graczy.
 14. Protokół spotkania należy dostarczyć prowadzącemu rozgrywki minimum 5 minut przed rozpoczęciem spotkania.
 15. Za jakiekolwiek błędne lub niezgodne z prawdą dane wpisane do protokołu odpowiada kierownik-opiekun zespołu.
 16. Zawodnik występuje w meczu z takim samym numerem jakim został wpisany w protokole meczowym. Sędzia ma prawo ukarać zawodnika żółtą kartką za niedopatrzenie w tej sprawie.
 17. Kapitan drużyny powinien posiadać na rękawie widoczną opaskę.
 18. Bramkarze obydwu zespołów muszą się różnić wyraźnie ubiorem od pozostałych zawodników.
 19. Do sędziego zawodów zwraca się tylko kapitan zespołu, odstępstwa od tej reguły mogą być karane żółtą kartką.
 20. W razie nie przybycia na zawody sędziego mecz powinna prowadzić osoba neutralna. W pierwszej kolejności organizator lub osoba wskazana zgodnie przez oba zespoły.
 21. Czas oczekiwania na drużynę to 5 minut od ustalonej godziny spotkania w terminarzu.
 22. Niestawienie się drużyny na mecz w określonym terminie jest równoznaczne z walkowerem. Gdy na mecz nie stawią się obie ekipy wówczas obydwie zostają ukarane walkowerem. Ukarana w ten sposób drużyna traci również jeden punkt.
 23. Niestawienie się drużyny na mecz 2 razy pod rząd lub 3-krotnie jest równoznaczne z wycofaniem zespołu z rozgrywek, bez zwrotu wpisowego.
 24. Organizatorzy zapewniają szatnie oraz piłki. Ich liczba jest ograniczona i w przypadku ich zniszczenia lub zgubienia drużyny będą rozgrywać spotkania własnymi piłkami.
 25. Ustalony terminarz może ulec zmianom na życzenie zespołów, tylko i wyłącznie za zgodą wszystkich drużyn, najpóźniej do tygodnia przed rozpoczęciem danego spotkania.
 26. Wszystkie informacje dotyczące rozgrywek takie jak terminarze, miejsce rozgrywania spotkań, wyniki czy klasyfikacje będą się pojawiać na stronie www.hala.ploty.eu.

ZGŁOSZENIE ZESPOŁU DO ROZGRYWEK

 1. Podstawą dopuszczenia zespołu do rozgrywek jest:
 2. a) zgłoszenie drużyny, które przyjmowane będzie osobiście w budynku Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach REGA ARENA lub mailowo pod adresem: hala.ploty@gmail.com; a także poprzez kontakt tel.: 502-351-185
 3. b) pisemnego zgłoszenia drużyny dokonuje kapitan najpóźniej do dnia 30.11.2018r.
 4. c) na liście należy podać imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za kontakt (kierownika, kapitana) z organizatorem, numer telefonu komórkowego i ewentualnie adres e-mailowy
 5. d) ostateczną listę zatwierdza Organizator
 6. e) zawodnicy pełnoletni muszą własnoręcznie podpisać na zgłoszeniu oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do ich udziału w rozgrywkach
 7. f) zawodnicy niepełnoletni (nie mający 18 lat) muszą przedstawić oświadczenia podpisane własnoręcznie przez przedstawiciela ustawowego (jeden z rodziców) o braku przeciwwskazań zdrowotnych dotyczących
 8. g) listę zawodników z numerami, z którymi będą grać oraz numerami PESEL, należy dostarczyć najpóźniej w dniu rozpoczęcia rozgrywek. W przypadku nie dostarczenia listy zgłoszeniowej za takową uważa się wszystkich graczy wpisanych do protokołu pierwszego spotkania
 9. h) dokonanie wpłaty z tytułu wpisowego (600zł)
 10. i) organizatorzy NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW KTÓRE WYNIKNĄ W TRAKCIE ROZGRYWEK
 11. j) organizator może odmówić przyjęcia zgłoszenia do rozgrywek bez podania przyczyny
 12. k) w lidze mogą grać rezerwy danego zespołu. W jednym tygodniu jeden gracz może reprezentować jedynie albo pierwszą drużynę albo rezerwy. Pierwsza drużyna i rezerwa muszą mieć taką samą nazwę i mogą grać na tym samym poziomie ligowym
 13. Do rozgrywek nie mogą zostać zgłoszeni zawodnicy, którzy uczestniczą w rozgrywkach ligi futsalu na szczeblu ogólnopolskim.
 14. Za szkody wyrządzone podczas rozgrywek koszty ponosi zespół, który szkodę wyrządził. W przypadku nie uregulowania problemu w terminie do 2 tygodni od tego zdarzenia zespół karany jest jednym ujemnym punktem.

KARY INDYWIDUALNE I ZESPOŁOWE

 1. Za wystawienie do składu zawodnika nieuprawnionego, odbywającego karę dyskwalifikacji lub zawieszenia, występującego pod obcym nazwiskiem lub nieuprawnionego do udziału w rozgrywkach z innych powodów nałożone zostaną następujące konsekwencje:
 2. a) walkower dla zespołu (w rozmiarze 0-5)
 3. b) zawodnikowi dyskwalifikacja od 2-4 meczów a w przypadku powtórzenia się incydentu roczną bezwzględną dyskwalifikację biegnącą od dnia zakończenia rozgrywek.
 4. c) osobie odpowiedzialnej za wpisanie do protokołu bezwzględna dyskwalifikacja w rozgrywkach REGA ARENA FUTSAL LIGA.
 5. W przypadku przyznania zespołowi zwycięstwa walkowerem zawodnikom tego zespołu wpisanym w protokół zalicza się je jako rozegrane zawody.
 6. Sędzia prowadzący zawody może ukarać zawodnika żółtą lub czerwoną kartką.
 7. a) pokazanie 3 żółtych kartek temu samemu zawodnikowi w różnych meczach powoduje automatyczne wykluczenie go w najbliższym meczu
 8. b) po kolejnych żółtych kartkach: piątej i każdej kolejnej po jednym meczu pauzy
 9. c) pokazanie zawodnikowi czerwonej kartki jest równoznaczne z całkowitym wykluczeniem go z gry w tym spotkaniu (bez prawa powrotu do gry). Drużyna gra w osłabieniu 2 minuty. Jeśli zawodnik otrzyma czerwoną kartkę bezpośrednio, ale nie za brutalne zagranie (faul taktyczny, dotknięcie piłki poza polem karnym przez bramkarza, etc.) to zawodnik odsunięty jest od gry w 1 meczu. Faul klasyfikuje sędzia zawodów. Jeśli czerwona kartka otrzymana jest jako konsekwencja dwóch żółtych to one decydują o kolejnych reperkusjach, zgodnie z punktami 28a) i 28b)
 10. d) zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu, kara jest indywidualna
 11. e) zawodnik ukaranego bezpośrednio czerwoną kartką za złośliwy lub bardzo brutalny faul oraz za niesportowe zachowanie pauzuje w co najmniej 2 meczach (maksymalnie 4). O długości kary decyduje Komisja Dyscyplinarna. W przypadku recydywy zawodnik zostaje zdyskwalifikowany na czas nieokreślony
 12. f) kary indywidualne są prolongowane na kolejne sezony rozgrywki
 13. Jeśli drużyna pauzuje w kolejce ligowej kara zawieszenia zawodnika lub innej osoby przesuwa się na następną kolejkę ligową w której drużyna występuje.
 14. Wszystkie sprawy związane z protestami składane są pisemnie (wysyłane na adres hala.ploty@gmail.com w terminie 24 godzin od zakończenia zawodów. Wszelkie protesty-odwołania rozpatrują organizatorzy w terminie do 7 dni od ich otrzymania.
 15. Obowiązek ewidencji żółtych i czerwonych kartek zawodników występujących w rozgrywkach REGA ARENA FUTSAL LIGA spoczywa bezpośrednio na klubach. Informacje na temat tego, którzy gracze są zawieszeni mogą się pojawiać również na stronie Ligi www.hala.ploty.eu.

PRZEPISY DOTYCZĄCE ZAWODNIKÓW

 1. Do rozgrywek zgłoszonych może być minimalnie 5 zawodników, maksymalna ilość liczby zgłoszonych zawodników do inauguracji rozgrywek REGA ARENA FUTSAL LIGI wynosi 12 zawodników.
 2. W barwach jednej drużyny w ciągu jednego pełnego sezonu ligi może zagrać maksymalnie 16 zawodników (możliwość wykonania 4 transferów w wyznaczonym przez organizatora okresie).
 3. Zawodników można zgłaszać do dnia rozpoczęcia rozgrywek. Po tym terminie zgłoszenie każdego nowego zawodnika będzie się wiązało z opłatą w wysokości 20 zł, uiszczaną na konto Ligi przed wystąpieniem gracza.
 4. Transfery z drużyny do drużyny w trakcie sezonu są dozwolone, ale zespół sprowadzający zawodnika musi uiścić opłatę w wysokości 20 zł przed przeprowadzeniem transferu na konto Ligi.
 5. Jeśli zgłoszony gracz nie wystąpi w żadnym ze spotkań to można Go wymienić na innego, co jest związane z opłatą w wysokości 20 zł.

SYSTEM ROZGRYWEK

 1. System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn do premierowego sezonu REGA ARENA FUTSAL LIGI. System rozgrywek zostanie podany na stronie hala.ploty.eu oraz na zebraniu tuż przed rozpoczęciem rozgrywek.
 2. Mecze rozgrywane będą na Hali Sportowo-Widowiskowej REGA ARENA przy ul. Koszalińskiej 2A.
 3. Rozgrywki REGA ARENA FUTSAL LIGI odbywać się będą w piątki o godz. 18:00 – 21:00. (termin ten może ulec całkowitej zmianie za zgodą wszystkich drużyn).
 4. Istnieje możliwość zmiany terminów rozgrywania kolejek w skutek występowania świąt, bądź przedsięwzięć na hali uniemożliwiających rozgrywania spotkań.
 5. Organizator ma prawo ustalić limit uczestników w rozgrywkach REGA ARENA FUTSAL LIGI oraz odmówić przyjęcia zgłoszenia kolejnych drużyn ponad wyznaczony limit.
 6. Czas trwania meczy to 2×15 minut z zatrzymywaniem w ostatniej minucie, jeśli wynik jest stykowy (remis lub prowadzenie jednej z drużyn jedną bramką). Gra na czas poprzez długie wznawiania gry jest karana żółtą kartką.
 7. Wprowadza się faule kumulowane: po 5 faulu i każdym następnym rzut karny z 10 metrów.
 8. Jeżeli zawodnik mający wykonywać rzut karny dostaje kontuzji, karnego może wykonywać inny zawodnik będący na boisku.
 9. Za zwycięstwo zespół otrzymuje 3 pkt za remis 1 pkt za przegraną 0 pkt.
 10. O wyższym miejscu w tabeli przy takiej samej ilości punktów decydują:
 11. a) bilans bezpośrednich spotkań między zespołami.
 12. b) stosunek bramek między zespołami.
 13. c) większa ilość strzelonych bramek.
 14. d) mniejsza ilość straconych bramek.
 15. e) losowanie
 16. Jeśli taką samą ilość punktów zgromadzą trzy lub więcej drużyn wówczas o pozycji w tabeli będzie decydować mała tabela między zainteresowanymi zespołami.
 17. Na koniec rozgrywek zostaną przyznane wyróżnienia pierwszym trzem drużynom w REGA ARENA FUTSAL LIGA. Indywidualne wyróżnienia zostaną przyznane najlepszemu strzelcowi, bramkarzowi oraz zawodnikowi ligi.
 18. Po ostatniej ligowej kolejce zostaną ogłoszone nominacje (nie więcej niż 5 bramkarzy) do nagrody dla najlepszego bramkarza. Każdy z kapitanów z wskazuje trzech bramkarzy spośród nich w kolejności od najlepszego. Otrzymują oni za poszczególne miejsca 3, 2 oraz 1 punkt.

Zwycięzcą zostaje gracz z największą liczbą punktów.

 1. Po ostatniej kolejce ligowej zostanie ogłoszone głosowanie na MVP ligi. Każdy z kapitanów z zespołów wskazuje trzech zawodników spośród wszystkich uczestników w kolejności od najlepszego. Nie można głosować na zawodników własnej drużyny. Otrzymują oni za poszczególne miejsca 3, 2 oraz 1 punkt.

Zwycięzcą zostaje gracz z największą liczbą punktów.

 1. Organizator podczas rozgrywek REGA ARENA FUTSAL LIGI zapewnia profesjonalną pomoc medyczną.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Przystąpienie do rozgrywek oznacza akceptację tego regulaminu oraz jego znajomość przez Kapitana. Wszelkie zażalenia, które będą świadczyły o jego nieznajomości będą karane karą porządkową w wysokości 20 zł. Na jej zapłacenie zespół ma tydzień czasu. Po tym czasie kara jest anulowana, a zespołowi odebrany zostaje jeden punkt.
 2. W przypadku jakichkolwiek sytuacji nie wyjaśnionych w regulaminie ostateczna decyzja należy do organizatora.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *