Jarmark Tradycji i Kultury Ludowej „Folkowe Płoty” 2018 – 27.10.2018

Jarmark Tradycji i Kultury Ludowej „Folkowe Płoty” 2018

Przegląd Kapel Ludowych oraz Zespołów Śpiewaczych o Złotą Sztachetkę 27.10.2018r.

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR PRZEGLĄDU:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach

 

CEL PRZEGLĄDU

Celem Przeglądu jest prezentacja tradycji ludowej pieśni i muzykowania, zapoznanie się z wartościami folkloru różnych regionów Polski, popularyzacja dorobku artystycznego kapel i zespołów poprzez prezentację repertuaru szerokiej publiczności, ochrona tradycji regionu oraz budowanie poczucia identyfikacji regionalnej, upowszechnianie kultury i sztuki, promowanie twórczości muzycznej
i wokalnej.

 

TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU:

 

 1. Przegląd Kapel i Zespołów Śpiewaczych”, odbędzie się 27 października r. (sobota) na scenie koncertowej Hali Widowiskowo-Sportowej Rega Arena w Płotach
 2. Godzina rozpoczęcia i czasy poszczególnych prezentacji zostaną podane (po zebraniu wszystkich zgłoszeń) telefonicznie i/lub e-mailowo wszystkim zakwalifikowanym do Przeglądu.
 3. Harmonogram Przeglądu umieszczony zostanie na stronie internetowej www.halaploty.eu

 

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 

 1. W Przeglądzie mogą wziąć udział działające na terenie całej Polski:
 • kapele ludowe;
 • zespoły śpiewacze (z towarzyszeniem instrumentów lub bez)
 1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest wypełnienie Karty Zgłoszeniowej i Deklaracji stanowiących załączniki do niniejszego Regulaminu oraz dostarczenie ich osobiście lub za pośrednictwem poczty zwykłej lub elektronicznej w terminie do 20 października 2018 r. na adres:

Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach

 1. T. Kościuszki 7, 72-310 Płoty

tel.: 913851301, e-mail: mgok_instruktorzy@interia.pl

 1. Koszty przejazdu i ubezpieczenia Uczestników pokrywają instytucje delegujące.
 2. Po przesłaniu Karty Zgłoszenia, Deklaracji Uczestnicy otrzymują potwierdzenie udziału w Przeglądzie oraz szczegółowy program Przeglądu telefonicznie, faxem lub na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia. UWAGA! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Organizator zapewnia Uczestnikom Przeglądu: scenę, sprzęt nagłaśniający i oświetlenie, garderobę, obsługę techniczną, zaplecze sanitarne oraz ciepły posiłek.
 4. Wszelkich informacji w czasie trwania Przeglądu udzielać będzie Biuro Organizacyjne znajdujące się
  w miejscu odbywania się Przeglądu.

 

OCENA PROGRAMU:

 

 1. Zespoły przygotowują do oceny Jury program składający się z 4 utworów.
 2. Organizator powoła profesjonalne Jury, które dokona oceny prezentacji oraz przyzna 3 nagrody .
 3. Pula nagród finansowych w Przeglądzie wynosi 3500,00.
 4. Kryteria oceny:
 • dobór repertuaru;
 • technika wykonania;
 • interpretacja utworów ludowych z uwzględnieniem stylu ludowego;
 • walory artystyczne występu;
 1. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w dniu Przeglądu, po zakończeniu.
 2. Od decyzji jury nie przysługuje odwołanie.
 3. Każda grupa uczestnicząca w Przeglądzie otrzyma dyplom uczestnictwa oraz pamiątkową plakietkę

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Przeglądu.
 2. Przystąpienie Uczestników do Przeglądu jest jednoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Przeglądu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, zmiany lub przedłużenia Przeglądu bez podania przyczyny.
 5. Uczestnicy przeglądu dobrowolnie zgadzają się na:
 • przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych Uczestnika w zakresie niezbędnym dla przeprowadzenia Przeglądu, które zgodne jest z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922).
 • publikację przez organizatora wizerunku Uczestnika w dokumentacji fotograficznej, dźwiękowej
  i filmowej z przebiegu Przeglądu.
 • opublikowanie na łamach strony internetowej i w informacjach medialnych przez Organizatora wizerunku Uczestnika oraz imienia i nazwiska /(nazwy kapeli lub zespołu śpiewaczego) w przypadku otrzymania nagrody.
 1. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *