Noc Duchów – Tajemnica Dubisława Wotucha – 31.10.2018

R E G U L A M I N   W Y D A R Z E N I A   N O C   D U C H Ó W – T A J E M N I C A   D U B I S Ł A W A

organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Płotach

w dniu 31 października 2018 r. na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach (Rega Areny)

 

 1. Organizatorem wydarzenia pn. Noc Duchów – Tajemnica Dubisława Wotucha(dalej zwanym: wydarzeniem) jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach.
 2. Wydarzenie odbywa się w dniu 31 października 2018 r. w godzinach 17:00 – 20:00 na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach. Wszystkich uczestników wydarzenia z obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 3. Uczestnicy wydarzenia to dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat.
 4. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest posiadanie biletu wstępu oraz legitymacji szkolnej (lub innego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia daty urodzenia uczestnika). Uczestnicy wydarzenia po przybyciu do obiektu zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na liście obecności (załącznik nr 1).
 5. Przyjmuje się, że udział dziecka w wydarzeniu oznacza zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na jego udział.
 6. Uczestnik, który opuści wydarzenie podczas jej trwania bez żadnego uzasadnienia lub w niezrozumiałych okolicznościach dla organizatora, nie może z powrotem dołączyć do zabawy, tym samym organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za takiego uczestnika.
 7. Uczestnikowi, którego zachowanie obraża lub krzywdzi innych, narusza mienie osobowe lub rzeczowe innych osób, narusza niniejszy regulamin, organizator może zakazać udziału w wydarzeniu oraz powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
 8. Uczestnik, wobec którego zachodzi podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, organizator wydarzenia może zawiadomić rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
 9. Organizator wydarzenia nie ponosi odpowiedzialności podczas trwania zabawy z tytułu indywidualnego ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 10. Uczestnik wydarzenia zobowiązany jest do zapoznania się również z regulaminami korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej oraz Sali Gimnastycznej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach i ich przestrzegania.
 11. Uczestnicy wydarzenia jak i ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach: www.hala.ploty.eu oraz w sekretariacie obiektu.
 12. Poprzez podpisanie się przez uczestnika zabawy na liście obecności (załącznik nr 1), uczestnik potwierdza znajomość tego regulaminu i zgadza się z jego zasadami, tym samym będzie go przestrzegać.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *