I SUPERMARATON ROWEROWY PŁOTY 2021

 

18 – 19 czerwca 2021

 

INFORMACJE:

baza zawodów – Rega Arena (ul. Koszalińska 2A, Płoty)

miejsce startu i mety – Rega Arena (ul. Koszalińska 2A, Płoty)

 

18 czerwca 2021 (piątek)

17:00 – 19:00 / rejestracja uczestników

19:00 / odprawa techniczna

 

19 czerwca 2021 (sobota)

07:00 – 08:30 / rejestracja uczestników

08:45 / odprawa techniczna

09:00 / starty dystans MEGA

09:00 – 09:30 / rejestracja uczestników dystans MINI i RODZINNY

10:00 / starty dystans MINI

11:00 / starty dystans RODZINNY

18:00 / zamknięcie tras supermaratonu

19:00 / zakończenie supermaratonu

 

TRASY MARATONÓW I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

TRASA DYSTANS MINI 96 km

Rega Arena > Wicimice > Rzesznikowo > Siemyśl > Charzyno > Gościno > Rymań > Wicimice > Rega Arena

TRASA DYSTANS MEGA 192 km

trasa dystans mini 2x

TRASA DYSTANS RODZINNY 11 km

Rega Arena > Słudwia > Dobiesław > Jarzysław > Rega Arena

 

Zgłoszenia do udziału w wydarzeniu na dystansie MINI i MEGA tylko drogą elektroniczną pod podanym poniżej linkiem:

ZAPISY I SUPERMARATON ROWEROWY PŁOTY 2021

Uczestnik powinien wypełnić załączony formularz i opłacić wpisowe!

Przed zawodami każdy uczestnik w Biurze Zawodów zobowiązany jest do wypełnienia i podpisania otrzymanej

KARTY ZAWODNIKA (i otrzymuje także chip oraz numer zawodnika).

Zgłoszenie do udziału w wydarzeniu na dystansie rodzinnym jest możliwe tylko w Biurze Zawodów,

uczestnicy wypełniają kartę zgłoszeń oraz kartę zawodnika i otrzymują chip oraz numer startowy.

 

WPISOWE:

dystans MEGA i MINI – 80 zł (do 12 czerwca br.)

Po dniu 12 czerwca br. koszt wpisowego wzrasta do 100 zł, natomiast w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów – 120 zł.

UWAGA! Wpłaty po 12 czerwca br. nie gwarantują pełnych świadczeń oraz udziału w konkursach – decyduje data wpływu.

dystans RODZINNY – 10 zł (tylko w dniu wydarzenia w Biurze Zawodów)

 

Wpłaty wpisowego prosimy dokonać na podany niżej numer rachunku bankowego:

70 9376 0001 2011 0008 1634 0006

 

Organizator nie przewiduje zwrotu wpisowego.

W przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie maratonu przez organizatora,

potwierdzenie dokonanej wpłaty należy przedstawić w Biurze Zawodów w dniu rejestracji/wydarzenia.

Osoby chcące otrzymać fakturę za wpisowe wraz z wpłatą wysyłają na adres e-mail: gryfland@onet.pl wykaz osób wpłacających oraz dane do faktury,

która będzie do odbioru przy odbiorze numeru startowego w Biurze Zawodów.

Każdy uczestnik jest zobowiązany do osobistego podpisania oświadczenia o swoim stanie zdrowia lub w przypadku podejrzenia u uczestnika złego stanu zdrowia,

przedstawienia zaświadczenia od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania długdystansowej jazdy rowerem.

Jednolity, stosowany na wszystkich imprezach cyklu Pucharu Polski wzór oświadczenia będzie do zapoznania i podpisania na Kartach Zawodnika w Biurze Zawodów

przy odbiorze numeru startowego.

 

UDZIAŁ W WYDARZENIU OSÓB NIEPEŁNOLETNICH

Młodzież w wieku 16 – 18 lat ma prawo do startu tylko na dystansie MINI po złożeniu pisemnej zgody na start podpisanej w obecności Organizatora

przez rodziców lub opiekunów prawnych oświadczenia potwierdzonego przez Jednostkę Użyteczności Publicznej.

Na dystansie RODZINNYM udział osób niepełnoletnich tylko pod opieką rodzica lub prawnego opiekuna na całej trasie.

 

GRUPY STARTOWE

Start 10-osobowych grup następuje co 5 minut.

O kolejności startu grup decyduje organizator.

Zgodnie z regulaminem Pucharu Polski w jednej grupie nie mogą startować zawodnicy na rowerach szosowych i na rowerach innych.

Organizator uprzedza, że nie robi żadnych wyjątków.

Grupy startowe zostaną opublikowane 18 czerwca br. i dotyczy to osób, które opłaciły wpisowe do 12 czerwca br. (data wpływu na konto).

Pozostali uczestnicy, którzy spóźnią się z wpłatą wpisowego lub zapisują się w Biurze Zawodów i opłacają wpisowe na miejscu zostaną dopisani w kolejności do istniejących już grup.

Opiekunowie osób niepełnoletnich lub niepełnosprawnych będą łączeni w grupach startowych ze swoimi podopiecznymi.

Warunkiem jest wybranie tego samego dystansu oraz wyrażenie takiej woli w momencie dokonywania zapisu poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail: gryfland@onet.pl .

Na dystansie MINI i MEGA jest możliwość jazdy w grupie utworzonej przez samych uczestników, jednak trzeba spełnić dwa warunki:

  1. Opłacić do dnia 5 maja br. na jednym przelewie opłaty startowe tych uczestników, którzy chcą jechać razem w grupie.
  2. Zaraz po dokonaniu opłat startowych należy napisać na adres e-mail: gryfland@onet.pl wiadomość z wykazem uczestników, którzy opłacili razem wpisowe i chcą jechać w jednej grupie.

 

POZOSTAŁE INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Podczas trwania wydarzenia zawodnicy poruszać się będą drogami publicznymi przy otwartym ruchu drogowym. Na trasach występuje asfalt o dobrej jakości,

a w większości o bardzo dobrej jakości.

Uczestnicy wydarzenia, którzy z jakichkolwiek powodów będą zmuszeni przerwać jazdę, wracają samodzielnie do Biura Zawodów.

Na trasach znajduje się punkt kontrolny – 44 km – i punkty żywieniowe dla dystansu MINI – 60 km – dla dystansu MEGA – 60 km, 96 km, Rega Arena, 156 km – każdy uczestnik,

chcący skorzystać z takiego punktu powinien się zatrzymać.

Trasy zgodnie z regulaminem P.P. będą oznakowane systemem pasków na słupkach znaków drogowych (jeden pasek oznacza jazdę na wprost, dwa paski skręt w prawo na najbliższym skrzyżowaniu, trzy paski skręt w lewo na najbliższym skrzyżowaniu) oraz strzałkami malowanymi na nawierzchni dróg.

Wydarzenie nie będzie zabezpieczone przez odpowiednie służby.

Dekoracja zwycięzców odbędzie się przy Rega Arenie w Płotach, nagradzane będą trzy pierwsze miejsca każdej kategorii wiekowej

z podziałem na rower szosowy i rower inny na dystansach MEGA i MINI.

Koszulki LIDERKI i LIDERA cyklu Pucharu Polski ufundowane przez firmę ALPERIUM wręczane będą dla liderki i lidera Pucharu Polski (dystans MEGA)

oraz liderki i lidera Małego Pucharu Polski (dystans MINI).

Od godz. 13:00 będzie dostępny grill dla gości wydarzenia przy Rega Arenie w Płotach.

Niedozwolone jest zasłanianie, zaginanie czy zmniejszanie numeru startowego (szczególnie obowiązkowego numeru na kierownicy).

Numer startowy na kierownicy to dodatkowa informacja nie tylko dla kierowców, że odbywa się właśnie impreza rowerowa,

ale też informacja dodatkowa dla sędziów na punktach kontrolnych w celu weryfikacji zawodnika.

Brak potwierdzenia przejazdu przez jeden punkt kontrolny jest nieodwoływaną decyzją o karze czasowej 30 minut.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Wydarzenie odbędzie się bez względu na pogodę.

Zawodnicy pokonują całą trasę samodzielnie. Obowiązuje absolutny zakaz korzystania z zorganizowanej pomocy osób trzecich.

Wydarzenie będzie odbywać się przy otwartym ruchu drogowym. Wszyscy uczestnicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania przepisów Prawo o Ruchu Drogowym.

Zawodnicy mogą uzupełniać napoje i żywność w punktach kontrolnych oraz napotkanych po drodze sklepach.

Podczas pokonywania trasy obowiązuje zakaz korzystania z innych środków transportu niż rower. Stwierdzanie złamania tego zakazu spowoduje dyskwalifikację zawodnika.

Organizator zastrzega sobie prawo wycofania z trasy maratonu zawodnika w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuacji wysiłku lub w przypadku stwierdzenia złamania przepisów regulaminu Pucharu Polski.

Uczestnicy biorą odpowiedzialność za właściwy stan techniczny rowerów.

Za szkody wyrządzone wobec uczestników jak i osób trzecich organizator nie odpowiada.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Każdy uczestnik bierze udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność.

Zawodnik powinien odpowiednio ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej. Organizator ubezpiecza zawodników w minimalnym zakresie NNW.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do nie zaśmiecania trasy maratonu.

Uczestnik wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki Regulaminu Pucharu Polski i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Pucharu Polski w Szosowych Maratonach Rowerowych w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miejsca zamieszkania (zgodnie z Ustawą z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z Ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002 r. nr 144, poz. 1204). Organizator ma prawo do ich wglądu oraz ich poprawiania.

Organizator z Sędzią Głównym zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu Pucharu Polski.

Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu PP oraz zapisów w Komunikacie Technicznym wydarzenia, w której uczestniczy. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zagubione w trakcie trwania zawodów.