Regulamin Funkcjonowania Amatorskiej Drużyny Piłkarskiej Rega Arena Team

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2019 Dyrektora MGOKiS w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r.
 w sprawie powołania reprezentacji amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ REGA ARENA TEAM

 

 1. Zawodnikiem męskiej amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team (dalej zwaną: drużyną) może być każda osoba, która ukończyła co najmniej 10 lat i nie ma więcej niż 18 lat.
 2. W przypadku potencjalnego małoletniego zawodnika, wymagana jest od niego pisemna zgoda jego rodziców na czynny udział w drużynie, która upoważnia regularnie do udziału w spotkaniach meczowych (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. O przystąpieniu nowego zawodnika do drużyny decyduje administracja i dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach, który po akceptacji Ośrodka jest zobowiązany do wypełnienia potwierdzenia członkostwa w drużynie (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Zawodnik amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team jest zobowiązany do bycia ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zobowiązuje się do realizowania wydarzeń sportowych z udziałem Rega Arena Team, zapewnia udział w innych wydarzeniach sportowych poza obiektem Rega Areny wszystkim zawodnikom drużyny, a ponadto MGOKiS w Płotach dba
  o możliwości rozwojowe tych zawodników (m.in. organizacja spotkań integracyjnych, realizacja szkoleń i warsztatów sportowych).
 6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach przekazuje możliwości rezydentury zawodnikom drużyny, dzięki temu zawodnicy mają z tego tytułu określone przywileje:
  1. posiadają swoją własną szatnię na wyłączność na terenie obiektu Rega Areny;
  2. zawodnik drużyny posiada legitymację stanowiącą o jego przynależności do drużyny Rega Arena Team, która upoważnia go do nieodpłatnego korzystania z usług sportowych
   i rekreacyjnych na terenie obiektu Rega Areny, w tym upoważnia go do nieodpłatnego wstępu i udziału w wydarzeniach kulturalnych płatnych realizowanych przez MGOKiS
   w Płotach spełniając przy tym pozostałe warunki i postanowienia regulaminów tych wydarzeń.
 7. Zawodnik drużyny posiada charakterystyczny strój sportowy reprezentujący Rega Arena Team
  z własnym nazwiskiem/pseudonimem i numerem:

  1. strój wewnętrzny – niebieskie koszulka, spodenki i getry; na przodzie znajdują się loga MGOKiS w Płotach i Rega Areny, na tyle nazwisko/pseudonim i numer zawodnika;
  2. strój zewnętrzny – biała koszulka, niebieskie spodenki i getry; na przodzie znajdują się loga MGOKiS w Płotach i Rega Areny, na tyle nazwisko/pseudonim i numer zawodnika.
 8. Zawodnik drużyny jest zobowiązany do opłacenia zakupu stroju reprezentacyjnego w kwocie
  w wysokości 100 zł (słownie: sto złotych).
 9. Opiekunem amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team jest pracownik administracji MGOKiS w Płotach.
 10. W składzie drużyny są wyłonieni kapitan oraz jego zastępca poprzez głosowanie – o ich wyborze decyduje przynajmniej 50% pozytywnych głosów zawodników. W kwestiach spornych, o ich wyborze decyduje administracja i dyrekcja MGOKiS w Płotach.
 11. Kapitan i zastępca kapitana są zobowiązani do reprezentowania męskiej amatorskiej drużyny Rega Arena Team podczas uroczystych spotkań i delegacji oraz zarządzania drużyną podczas spotkań meczowych, mają prawo decyzyjności w sprawach dotyczących zawodników.
 12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach prowadzi listę obecności zawodników
  na spotkaniach meczowych obowiązkowych w celu weryfikacji zaangażowania zawodników
  na spotkaniach meczowych.
 13. Zawodnik drużyny zobowiązany jest do czynnego udziału co najmniej w co drugim spotkaniu meczowym.
 14. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zarządza organizację spotkań organizacyjnych, roboczych lub weryfikacyjnych, w celu nadzorowania funkcjonowania drużyny w terminach określonych przez administrację:
  1. w spotkaniach uczestniczą pracownik administracji MGOKiS w Płotach/opiekun drużyny, kapitan drużyny i jego zastępca;
  2. w sprawach nadzwyczajnych uczestnikiem spotkania może być także dyrektor MGOKiS
   w Płotach lub inni zawodnicy drużyny;
  3. w sprawach spornych, każdy zawodnik drużyny ma prawo do wypowiedzi słownej
   lub pisemnej dotyczącej funkcjonowania drużyny mając na celu dobro wspólne.
 15. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zastrzega sobie prawo do wewnętrznych zmian organizacji lub funkcjonowania drużyny na podstawie protokołów spotkań (na podstawie pkt. 14 niniejszego Regulaminu) lub także pisemnych decyzji, które jednocześnie spełniają warunki niniejszego Regulaminu i nie są z nim sprzeczne.
 16. Członkostwo w drużynie może zostać anulowane w przypadkach:
  1. braku czynnego uczestnictwa w rozgrywkach meczowych lub turniejach w sposób zauważalny przez MGOKiS w Płotach, o którym mowa w pkt. 12 i 13 niniejszego Regulaminu;
  2. niezdyscyplinowanego zachowania, niekulturalnego zachowania wobec pozostałych zawodników drużyny i osób trzecich;
  3. rezygnacji samodzielnej z członkostwa.
 17. W wyniku anulacji członkostwa w amatorskiej drużynie piłkarskiej Rega Arena Team, zawodnik traci wszystkie przywileje wymienione w pkt. 6 i 7 niniejszego Regulaminu. Zawodnik jest zobowiązany
  w ciągu 7 dni roboczych zwrócić legitymację stanowiącą o jego przynależności do drużyny.
 18. Podczas udziału drużyny w wydarzeniach sportowych będą wykonywane fotografie, które mogą utrwalać wizerunek zawodników, które następnie będą udostępniane w ramach promocji instytucji MGOKiS w Płotach. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku powinno się zgłosić do administracji MGOKiS w Płotach. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na udział w wydarzeniu sportowym takiego zawodnika.