Regulamin Funkcjonowania Amatorskiej Drużyny Piłkarskiej Rega Arena Team

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2019 Dyrektora MGOKiS w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 w sprawie powołania reprezentacji amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ REGA ARENA TEAM

 

 1. Zawodnikiem amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team (dalej zwaną: drużyną) może być każda osoba, która ukończyła co najmniej 10 lat i nie ma więcej niż 18 lat.
 2. W przypadku potencjalnego zawodnika poniżej 18. roku życia, wymagana jest od niego pisemna zgoda jego rodziców na czynny udział w drużynie, która upoważnia go regularnie do udziału
  w spotkaniach meczowych (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. O przystąpieniu nowego zawodnika do drużyny decyduje administracja i dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach.
 4. Powołanie zawodnika drużyny Rega Arena Team jest sformułowane pisemnie i podane do wiadomości wszystkim zawodnikom drużyny.
 5. Zawodnik amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team jest zobowiązany do bycia ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zobowiązuje się do organizowania i realizowania wydarzeń sportowych z udziałem Rega Arena Team, lub/i zapewnia udział w innych wydarzeniach sportowych poza obiektem Rega Areny wszystkim zawodnikom drużyny, lub/i MGOKiS w Płotach dba o możliwości rozwojowe tych zawodników (m.in. organizacja spotkań integracyjnych, realizacja szkoleń i warsztatów sportowych).
 7. Wszystkie spotkania meczowe, w których bierze udział Rega Arena Team muszą być oparte na ogólnie przyjętych zasadach i przepisach z zakresu piłki nożnej, a zawodnik jednocześnie jest zobowiązany do posiadania co najmniej wiedzy podstawowej dotyczącej tych zasad i przepisów i zobowiązany jest do ich przestrzegania.
 8. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach przekazuje możliwości rezydentury zawodnikom drużyny, dzięki temu zawodnicy mają z tego tytułu określone przywileje:
  1. posiadają swoją własną szatnię na wyłączność na terenie obiektu Rega Areny;
  2. zawodnik drużyny posiada legitymację stanowiącą o jego przynależności do drużyny Rega Arena Team, która upoważnia go do nieodpłatnego korzystania z usług sportowych i rekreacyjnych na terenie obiektu Rega Areny, w tym upoważnia go do nieodpłatnego wstępu i udziału w wydarzeniach kulturalnych płatnych realizowanych przez MGOKiS w Płotach spełniając przy tym pozostałe warunki i postanowienia regulaminów tych wydarzeń.
 9. Zawodnik drużyny posiada charakterystyczny strój sportowy reprezentujący Rega Arena Team z własnym nazwiskiem/pseudonimem i numerem:
  1. strój wewnętrzny – niebieskie koszulka, spodenki i getry; na przodzie znajdują się loga MGOKiS w Płotach i Rega Areny, na tyle nazwisko/pseudonim i numer zawodnika;
  2. strój zewnętrzny – biała koszulka, niebieskie spodenki i getry; na przodzie znajdują się loga MGOKiS w Płotach i Rega Areny, na tyle nazwisko/pseudonim i numer zawodnika.
 10. Zawodnik drużyny jest zobowiązany do złożenia wpisowego za zakup stroju reprezentacyjnego oraz legitymacji w kwocie w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych). Wpisowe jest bezzwrotne.
 11. Opiekunem amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team jest pracownik administracji MGOKiS w Płotach.
 12. W drużynie wyróżnia się dwa podzespoły:
  1. Rega Arena Team – roczniki juniorów;
  2. „Młoda Rega” Rega Arena Team – roczniki trampkarzy.
 13. W składzie drużyny wyłonieni są:
  1. kapitan Rega Arena Team – kapitan całej drużyny (dwóch podzespołów – roczników trampkarzy i juniorów);
  2. I zastępca kapitana Rega Arena Team – zastępca kapitana całej drużyny (dwóch podzespołów – roczników trampkarzy i juniorów);
  3. II zastępca kapitana Rega Arena Team i kapitan podzespołu „Młoda Rega” Rega Arena Team – kapitan jednego podzespołu (roczników trampkarzy).
 14. O wyborze kapitanów drużyny Rega Arena Team decyduje opiekun drużyny, który swoją decyzję opiera na umiejętnościach i zaangażowaniu zawodnika drużyny.
 15. Kapitanowie drużyny Rega Arena Team są zobowiązani do reprezentowania drużyny w sposób godny z zachowaniem zasad kultury sportu w drużynie jak i na zewnątrz mając na celu dobro wspólne drużyny oraz instytucji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach, a ponadto są zobowiązani do:
  1. przygotowania listy zawodników tzw. pierwszego składu do meczu z uwzględnieniem ich pozycji na boisku po powołaniu zawodników do tego meczu przez opiekuna drużyny;
  2. współpracy z opiekunem drużyny przy organizacji spotkań meczowych;
  3. pilnowania przestrzegania zasad ujętych w niniejszym Regulaminie przez zawodników drużyny.
 16. Kapitanowie drużyny Rega Arena Team mają prawo do:
  1. korzystania z przywilejów wynikających z ogólnych przepisów i zasad gry w piłkę nożną;
  2. konsultacji przedmeczowych z zawodnikami i opiekunem drużyny;
  3. opinii/oceny spełniania obowiązków przez zawodników drużyny, w tym także ich oceny gry.
 17. Zawodnik drużyny Rega Arena Team jest zobowiązany do:
  1. czynnego udziału w spotkaniach meczowych;
  2. zaangażowania w rozwój drużyny mający jednocześnie za cel dobro wspólne;
  3. reprezentowania drużyny w sposób godny z zachowaniem zasad kultury sportu;
  4. samorozwoju związanego z uczestnictwem w treningach, warsztatach i szkoleniach oraz spotkaniach meczowych organizowanych przez swój formalny klub piłkarski – jeśli dotyczy.
 18. Zawodnik drużyny Rega Arena Team ma prawo do:
  1. udziału w spotkaniach meczowych zgodnie z jego przydzieleniem do danego podzespołu w drużynie;
  2. uzyskania informacji/wyjaśnień od kapitanów drużyny lub opiekuna drużyny na temat organizacji spotkań meczowych;
  3. opinii słownej lub pisemnej dotyczącej funkcjonowania drużyny mając na celu dobro wspólne, w tym także do oceny spełniania obowiązków przez kapitanów drużyny.
 19. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zastrzega sobie prawo do wewnętrznych zmian w organizacji lub funkcjonowaniu drużyny na podstawie osobnych protokołów/pisemnych decyzji, które jednocześnie spełniają warunki niniejszego Regulaminu i nie są z nim sprzeczne, podane do wiadomości wszystkim zawodnikom drużyny.
 20. Członkostwo w drużynie może zostać anulowane w przypadkach:
  1. rażącego naruszenia obowiązków wymienionych w pkt. 15 i 17;
  2. niezdyscyplinowanego zachowania, niekulturalnego zachowania wobec pozostałych zawodników drużyny, opiekuna drużyny, pracowników Ośrodka i osób trzecich;
  3. rezygnacji samodzielnej z członkostwa;
 21. Anulacja członkostwa zawodnika drużyny Rega Arena Team jest sformułowana pisemnie i podanado wiadomości wszystkim zawodnikom drużyny.
 22. W wyniku anulacji członkostwa w amatorskiej drużynie piłkarskiej Rega Arena Team, zawodnik traci wszystkie przywileje wymienione w pkt. 6 i 8 niniejszego Regulaminu.
 23. Zawodnik jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych zwrócić legitymację stanowiącą o jego przynależności do drużyny.
 24. Podczas trwania okresu członkostwa danego zawodnika w drużynie, mogą być wykonywane fotografie, które mogą utrwalać jego wizerunek, które następnie będą udostępniane publicznie w ramach promocji instytucji MGOKiS w Płotach. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku powinno się zgłosić do administracji MGOKiS w Płotach. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na członkostwo w drużynie Rega Arena Team.