Regulamin Funkcjonowania Amatorskiej Drużyny Piłkarskiej Rega Arena Team

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2019 Dyrektora MGOKiS w Płotach z dnia 23 sierpnia 2019 r.

 w sprawie powołania reprezentacji amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA

AMATORSKIEJ DRUŻYNY PIŁKARSKIEJ REGA ARENA TEAM

 

 1. Zawodnikiem męskiej amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team (dalej zwaną: drużyną) może być każda osoba, która ukończyła co najmniej 10 lat i nie ma więcej niż 18 lat.
 2. W przypadku potencjalnego małoletniego zawodnika, wymagana jest od niego pisemna zgoda jego rodziców na czynny udział w drużynie, która upoważnia regularnie do udziału w spotkaniach meczowych (załącznik nr 1 do Regulaminu).
 3. O przystąpieniu nowego zawodnika do drużyny decyduje administracja i dyrekcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Płotach, który po akceptacji Ośrodka jest zobowiązany do wypełnienia potwierdzenia członkostwa w drużynie (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 4. Zawodnik amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team jest zobowiązany do bycia ubezpieczonym od następstw nieszczęśliwych wypadków. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach nie ponosi odpowiedzialności z tego tytułu.
 5. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zobowiązuje się do realizowania wydarzeń sportowych z udziałem Rega Arena Team, zapewnia udział w innych wydarzeniach sportowych poza obiektem Rega Areny wszystkim zawodnikom drużyny, a ponadto MGOKiS w Płotach dba o możliwości rozwojowe tych zawodników (m.in. organizacja spotkań integracyjnych, realizacja szkoleń i warsztatów sportowych).
 6. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach przekazuje możliwości rezydentury zawodnikom drużyny, dzięki temu zawodnicy mają z tego tytułu określone przywileje:
  1. posiadają swoją własną szatnię na wyłączność na terenie obiektu Rega Areny;
  2. zawodnik drużyny posiada legitymację stanowiącą o jego przynależności do drużyny Rega Arena Team, która upoważnia go do nieodpłatnego korzystania z usług sportowych
   i rekreacyjnych na terenie obiektu Rega Areny, w tym upoważnia go do nieodpłatnego wstępu i udziału w wydarzeniach kulturalnych płatnych realizowanych przez MGOKiS
   w Płotach spełniając przy tym pozostałe warunki i postanowienia regulaminów tych wydarzeń.
 7. Zawodnik drużyny posiada charakterystyczny strój sportowy reprezentujący Rega Arena Team z własnym nazwiskiem/pseudonimem i numerem:
  1. strój wewnętrzny – niebieskie koszulka, spodenki i getry; na przodzie znajdują się loga MGOKiS w Płotach i Rega Areny, na tyle nazwisko/pseudonim i numer zawodnika;
  2. strój zewnętrzny – biała koszulka, niebieskie spodenki i getry; na przodzie znajdują się loga MGOKiS w Płotach i Rega Areny, na tyle nazwisko/pseudonim i numer zawodnika.
 8. Zawodnik drużyny jest zobowiązany do opłacenia zakupu stroju reprezentacyjnego w kwocie w wysokości 120 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych).
 9. Opiekunem amatorskiej drużyny piłkarskiej Rega Arena Team jest pracownik administracji MGOKiS w Płotach.
 10. W składzie drużyny są wyłonieni kapitan oraz jego zastępca poprzez głosowanie – o ich wyborze decyduje przynajmniej 50% pozytywnych głosów zawodników. W kwestiach spornych, o ich wyborze decyduje administracja i dyrekcja MGOKiS w Płotach.
 11. Kapitan i zastępca kapitana są zobowiązani do reprezentowania męskiej amatorskiej drużyny Rega Arena Team podczas uroczystych spotkań i delegacji oraz zarządzania drużyną podczas spotkań meczowych, mają prawo decyzyjności w sprawach dotyczących zawodników.
 12. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach prowadzi listę obecności zawodników na spotkaniach meczowych obowiązkowych w celu weryfikacji zaangażowania zawodników
  na spotkaniach meczowych.
 13. Zawodnik drużyny zobowiązany jest do czynnego udziału co najmniej w co drugim spotkaniu meczowym.
 14. Zawodnik drużyny będący na co dzień zawodnikiem formalnego klubu piłkarskiego, w szczególności LKS Polonii Płoty, zobowiązany jest do czynnego uczestnictwa w organizowanych przez swój klub treningach i innych zajęciach poprawiających formę i umiejętności zawodnika, a także zobowiązany jest do udziału w meczach reprezentujących swój klub.
 15. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zarządza organizację spotkań organizacyjnych, roboczych lub weryfikacyjnych, w celu nadzorowania funkcjonowania drużyny w terminach określonych przez administrację:
  1. w spotkaniach uczestniczą pracownik administracji MGOKiS w Płotach/opiekun drużyny, kapitan drużyny i jego zastępca;
  2. w sprawach nadzwyczajnych uczestnikiem spotkania może być dyrektor MGOKiS w Płotach lub inni zawodnicy drużyny;
  3. w sprawach spornych, każdy zawodnik drużyny ma prawo do wypowiedzi słownej lub pisemnej dotyczącej funkcjonowania drużyny mając na celu dobro wspólne.
 16. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach zastrzega sobie prawo do wewnętrznych zmian organizacji lub funkcjonowania drużyny na podstawie protokołów spotkań lub także pisemnych decyzji, które jednocześnie spełniają warunki niniejszego Regulaminu i nie są z nim sprzeczne.
 17. Członkostwo w drużynie może zostać anulowane w przypadkach:
  1. braku czynnego uczestnictwa w rozgrywkach meczowych lub turniejach w sposób zauważalny przez MGOKiS w Płotach, o którym mowa w pkt. 12 i 13 niniejszego Regulaminu;
  2. braku czynnego uczestnicwa w treningach organizowanych przez kluby sportowe zawodników, o którym mowa w pkt. 14 niniejszego Regulaminu – jeśli dotyczy;
  3. niezdyscyplinowanego zachowania, niekulturalnego zachowania wobec pozostałych zawodników drużyny i osób trzecich;
  4. rezygnacji samodzielnej z członkostwa.
 18. W wyniku anulacji członkostwa w amatorskiej drużynie piłkarskiej Rega Arena Team, zawodnik traci wszystkie przywileje wymienione w pkt. 6 i 7 niniejszego Regulaminu. Zawodnik jest zobowiązany w ciągu 7 dni roboczych zwrócić legitymację stanowiącą o jego przynależności do drużyny.
 19. Podczas udziału drużyny w wydarzeniach sportowych będą wykonywane fotografie, które mogą utrwalać wizerunek zawodników, które następnie będą udostępniane w ramach promocji instytucji MGOKiS w Płotach. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku powinno się zgłosić do administracji MGOKiS w Płotach. Brak zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na udział w wydarzeniu sportowym takiego zawodnika.