R E G U L A M I N   W Y D A R Z E N I A   A N D R Z E J K O W E   O S T A T K I

organizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Płotach

we współpracy ze Szkołami Podstawowymi Nr 1 i Nr 2 w Płotach

w dniu 27 listopada 2018 r. na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach (Rega Areny)

 

 1. Organizatorem wydarzenia pn. Andrzejkowe Ostatki (dalej zwanym: zabawą) jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Płotach we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 1 w Płotach i Szkołą Podstawową Nr 2 w Płotach.
 2. Zabawa odbywa się w dniu 27 listopada 2018 r. od g. 16:30 do g. 20:00 na terenie Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach (w tym: 1/3 Sali Gimnastycznej, Hol Główny, Restauracja i Szatnia 1).
 3. Wszystkich uczestników zabawy obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
 4. Uczestnicy zabawy to uczniowie szkół podstawowych.
 5. Warunkiem udziału w zabawie jest posiadanie biletu wstępu.
 6. Uczestnicy zabawy po przybyciu do obiektu zobowiązani są do potwierdzenia swojej obecności na liście obecności (załącznik nr 1).
 7. Organizator ma prawo sprawdzić legitymację szkolną w celu potwierdzenia wieku w sytuacjach spornych.
 8. Przyjmuje się, że zakup biletu przez osoby chętne wziąć udział w zabawie, oznacza zgodę ich rodzica lub opiekuna prawnego na ich udział.
 9. Opiekę nad uczestnikami zabawy sprawują wyznaczeni opiekunowie przez Szkoły Podstawowe Nr 1 w Płotach oraz Nr 2 w Płotach z uwzględnieniem ilości opiekunów w stosunku do ilości uczestników.
 10. Zabrania się korzystania z pomieszczeń i miejsc niewyznaczonych do zabawy podczas jej trwania.
 11. Uczestnikowi, którego zachowanie obraża lub krzywdzi innych, narusza mienie osobowe lub rzeczowe innych osób, narusza niniejszy regulamin, organizator może zakazać udziału w zabawie oraz powiadomić rodziców lub opiekunów prawnych, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
 12. Uczestnik, wobec którego zachodzi podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innego środka odurzającego, organizator zabawy może zawiadomić rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, a w skrajnych przypadkach powiadomić Policję.
 13. Organizator zabawy nie ponosi odpowiedzialności podczas trwania zabawy z tytułu indywidualnego ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 14. Uczestnik zabawy zobowiązany jest do zapoznania się również z regulaminami korzystania z Hali Sportowo-Widowiskowej oraz Sali Gimnastycznej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach i ich przestrzegania.
 15. Uczestnicy zabawy jak i ich rodzice lub opiekunowie prawni zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach: www.hala.ploty.eu oraz w sekretariacie obiektu.
 16. Poprzez podpisanie się przez uczestnika zabawy na liście obecności (załącznik nr 1), uczestnik potwierdza znajomość tego regulaminu i zgadza się z jego zasadami, tym samym będzie go przestrzegać.