ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę i warunki usługi.

 

Zamawiający: MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W PŁOTACH,

  1. Tadeusza Kościuszki 7, 72-310 Płoty, reprezentowany przez:
  • Mirosława Kolanicę – Dyrektora

 

Opis przedmiotu zamówienia:

 

Sprzedaż, transport i rozładunek drewna opałowego gatunków liściastych (dąb, buk, jesion, klon, olsza, brzoza) do wskazanych przez Zamawiającego świetlic wiejskich, znajdujących się na terenie Gminy Płoty. Drewno musi być przygotowane do bezpośredniego zastosowania jako opał (dł. 30 cm). Dostarczane drzewo musi być przesuszone.

 

Dostawa w terminie 3 dni od daty otrzymania zlecenia. Jednorazowa dostawa drewna w ilości 3-5 mp. Przewidywana ilość drewna w okresie grzewczym wyniesie ok. 300 mp. Ilość zamawianego drewna jest szacunkowa i zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia jego ilości o 20%.

 

  1. Termin realizacji zamówienia: październik 2018 r. – kwiecień 2019 r.

 

  1. Kryteria oceny ofert:
  • cena brutto zamówienia / 100%

 

  1. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie oraz uwzględnić całkowitą wartość zamówienia wraz z podatkiem VAT. Zamawiający wymaga podania ceny za 1 mp Drewna.

 

  1. Inne istotne warunki zamówienia: płatność w terminie 14 dni od dostarczenia faktury.

 

  1. Sposób przygotowania oferty:

Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „Formularz Ofertowy”. Ofertę sporządzić należy w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze,                nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.

 

  1. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście w Hali Sportowo-Widowiskowej w Płotach, ul. Koszalińska 2A, 72-310 Płoty w sekretariacie, przesłać pocztą na adres Zamawiającego lub drogą elektroniczną na adres e-mail: hala@ploty.pl.

 

  1. Ofertę należy złożyć do dnia 21 września 2018 r. do g. 15:30.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE wraz z załącznikiem (w formacie .PDF)